Posted on

Konkurs plastyczny Moja miejscowość obrazem opowiedziana

Konkurs plastyczny „Moja miejscowość obrazem opowiedziana”
I
Organizatorem konkursu jest Poddębicki Dom Kultury i Sportu.
II
TEMATYKA KONKURSU
Tematyka konkursu powinna koncentrować się wokół hasła „Moja miejscowość obrazem opowiedziana”, rozumianego zarówno w aspekcie historycznym jak i aktualnego obrazu miasta i okolic. Prace mogą ukazywać historię Poddębic i naszej gminy, najpiękniejsze zakątki urbanistyczne, i przyrodnicze, zabytki ale również najzwyklejsze miejsca.
III
CELE KONKURSU
●Propagowanie wśród dzieci działań zmierzających w kierunku ochrony, popularyzacji i promocji różnych środowisk i miejsc zamieszkania,
● wykształcenie poczucia tożsamości z rodzinną miejscowością,
● uwrażliwienie na piękno i oryginalność naszego regionu,
●rozbudzenie zainteresowania historią, kulturą i tradycją Poddębic oraz najbliższej okolicy
● inspirowanie do pracy twórczej,
● rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży,
●wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik malarskich.
IV
UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu miasta i Gminy Poddębice.
Odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
A) 3-6 lat
B) 7 – 9 lat
C) 10 – 13 lat
D) 14 – 18 lat
V
Kryterium oceny prac:
● wrażenie artystyczne,
● zachowanie tematu Konkursu,
● samodzielność wykonania,
● staranność wykonania.
VI
TECHNIKA I FORMA PRAC
● uczestnicy konkursu wykonują pracę w formacie A4 , A3 wybraną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, wycinanka, wydzieranka),
● konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
VII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC
● prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autora zespołowego,
● praca powinna być opisana na odwrocie : imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy lub e-mail.
VIII
TERMIN NADSYŁANIA PRAC i ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU
● prace należy składać w siedzibie PDKiS w terminie do 31 października 2019 r., wraz z podpisanym załacznikiem nr 1 zał.nr1rodo
● prace dostarczone po terminie nie będą oceniane ,
● powołane przez organizatora Jury dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów
i przyzna nagrody,
● nagrody przyznawane będą na każdym poziomie wiekowym,
● laureaci konkursu zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozdania nagród,
● nagrody nieodebrane w podanym terminie laureaci mogą odebrać w ciągu 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w siedzibie organizatora, po tym okresie przechodzą one na rzecz Organizatora Konkursu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
● Organizator może przyznać specjalne wyróżnienie,
● Organizator nie odsyła nadesłanych prac – wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora, zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac oraz ich publikowania i reprodukowania (z podaniem danych osobowych autora) bez wypłacania honorariów autorskich,
● Organizatorzy zastrzegają sobie prawa interpretacji niniejszego regulaminu,
● Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.