Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem Danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Poddębicki Dom Kultury i Sportu z siedzibą w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddębice
Można się skontaktować z administratorem pisząc na adres:
• Poddębicki Dom Kultury i Sportu, 99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 9/11
• telefon 517 667 947
• e – mail: pdkis@op.pl
lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, zwanego dalej „IOD”, wysyłając wiadomość na:
• adres e – mail: pdkis@op.pl
• adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych w Poddębickim Domu Kultury i Sportu, ul. Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddębice
• telefon 697 021 567
Przetwarzamy dane zawsze zgodnie z prawem i w konkretnym celu. Przetwarzamy nie więcej danych niż to jest koniecznie potrzebne.
Gdy pozyskaliśmy dane z innego źródła niż od Państwa, wówczas podamy źródło pochodzenia danych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.
Dane będą przekazywane innym odbiorcom tylko na podstawie przepisów prawa.
Gdy będzie miało to zastosowanie, otrzymacie Państwo informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz warunkach tego przekazania.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane określają przepisy prawa.
Posiadacie Państwo prawo do:
1. Żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (wyłącznie w zakresie, w którym obowiązek przetwarzania nie wynika z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do jej cofnięcia; w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Informacji, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
5. Informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, jeżeli ma to miejsce, w tym o profilowaniu.