Dostęp alternatywny

Procedury zapewnienia dostępu alternatywnego
dla osób ze szczególnymi potrzebami
w Poddębickim Domu Kultury i Sportu w Poddębicach

§ 1

Procedury określają sposób postępowania pracowników Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami – klientów PDKiS.

§ 2

Każdy pracownik PDKiS w Poddębicach niezależnie od Procedur, ma obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami przebywającymi na terenie PDKiS.

§ 3

Pracownik PDKiS widząc osobę ze szczególnymi potrzebami, która przebywa w PDKiS lub zwróciła się do niego o pomoc, przeprowadza wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru sprawy, którą ta osoba chce załatwić w PDKIS i udziela pomocy w celu pomyślnego załatwienia sprawy danej osoby.

§ 4

Jeżeli charakter sprawy wymaga obecności dyrektora PDKiS, pracownik powiadamia bezpośrednio dyrektora PDKiS o takiej potrzebie.

§ 5

Osoby niepełnosprawne z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się (poruszanie się z kulą, balkonikiem, itd.) w celu załatwienia sprawy w siedzibie PDKiS mogą zwrócić się o pomoc do pracownika PDKiS w dostaniu się do schodach do PDKiS.

Po zakończeniu obsługi pracownik PDKiS służy pomocą osobie ze szczególnymi potrzebami w opuszczeniu siedziby PDKiS.

§ 6

Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim mogą skorzystać ze zmiany organizacyjnej przyjęcia klienta na parterze siedziby PDKiS, do którego nie prowadzą schody, po wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym poinformowaniu bibliotekarza o takiej potrzebie.

W budynku Domu Pracy Twórczej Osób Niepełnosprawnych są zamontowane platformy i windy pozwalające swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.

§ 7

Zgłoszenie skorzystania z dostępu alternatywnego należy dokonać:
a) telefonicznie: 43 678-41-71 lub 517-667-947,
b) mailowo: pdkis@op.pl
W przypadku zgłoszenia mailowego w dniu wolnym od pracy lub po godz. 15:30, sprawa będzie załatwiona i potwierdzona w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu odebrania zgłoszenia.
c) bezpośrednio siedzibie PDKiS, ul. Łódzka 31, 99-200 Poddębice, Dom Pracy Twórczej Osób Niepełnosprawnych, ul. Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddębice.

§ 8

W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności cyfrowej strony internetowej Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach Biblioteka zapewnia alternatywny sposób, który polega na przeczytaniu przez pracownika danego tekstu, zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, czy za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a) strona internetowa Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach – www.pdkis.poddebice.pl – tel. 43 678-41-71 lub 517-667-947, e-mail: pdkis@op.pl
b) Biuletyn Informacji Publicznej Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach –www.pdkis.poddebice.e-bip.eu – tel. 43 678-41-71 lub 517-667-947, e-mail: pdkis@op.pl
c) adres siedziby Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Łódzka 31., tel. 43 678-41-71 lub 517-667-947