Deklaracja dostępności

Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:
a) pdkis.poddebice.pl
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
– zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego,
– załączniki umieszczane są w formie skanu,
Na stronie obowiązują standardowe skróty klawiatury, istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki, koloru tła, obraz – skala szarości, odwrócić kolory.
Data publikacji strony internetowej: 11 grudnia 2018
Data ostatniej aktualizacji: 13 października 2021
b) pdkis.e-bip.eu
Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
– zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego,
– załączniki umieszczane są w formie skanu,
Na stronie obowiązują standardowe skróty klawiatury. Strona posiada kontrast tekstu dla tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Posiada również zmianę
wielkości czcionki oraz zmianę kontrastu.
Data publikacji strony internetowej: 9 stycznia 2019 roku
Data ostatniej aktualizacji: 20 września 2021

Oświadczenie sporządzone dnia: 20.09.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś innego elementu. Można także zażądać udostępniania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację
mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu
dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Osobą kontaktową jest p. Barbara Olczyk – Dyrektor PDKiS

Wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępu można składać:
1. Pocztą na adres: Poddębicki Dom Kultury i Sportu, ul. Łódzka 31, 99-200 Poddębice.
2. Osobiście w siedzibie Poddębickiego Domu Kultury i Sportu, ul. Łódzka 31, 99-200 Poddębice.
3. Na adres e-mail: pdkis@op.pl
4.Telefonicznie: (43) 678-41-71, 517-667-947
Dostępność architektoniczna
a) siedziba PDKiS, ul. Łódzka 31, 99-200 Poddębice
Poddębicki Dom Kultury i Sportu obejmuje swoją działalnością obszar Miasta i Gminy Poddębice. Siedziba PDKiS znajduje się w budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach przy ulicy Łódzkiej 31.
Budynek siedziby PDKiS ma dwie kondygnacje. Prowadzi do niego wejście główne od strony ulicy Zielonej. Do głównego wejścia prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózku. Po przekroczeniu głównego wejścia wchodzi się do obszernego holu. Komunikację pomiędzy kondygnacjami zapewniają schody.
Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Budynek nie został wyposażony w windę, która pozwala przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej, pochylni, platform oraz informacji głosowych.
Siedziba PDKiS nie posiada miejsca parkingowego przeznaczonego dla postoju osób niepełnosprawnych.
Do siedziby PDKiS może wejść osoba z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.
W siedzibie PDKiS nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są obsługiwane przez PDKiS na parterze budynku po telefonicznym przekazaniu informacji o takiej potrzebie (Informacja z numerem kontaktowym znajduje się w widocznym miejscu na parterze budynku).
b) PDKiS – Dom Pracy Twórczej Osób Niepełnosprawnych , ul. Mickiewicza 9/11, 99-200 Poddębice
Dom Pracy Twórczej Osób Niepełnosprawnych – Pałac w Poddębicach, położony jest nad rzeką Ner, uchodzi za najpiękniejszy obiekt epoki renesansu w Polsce środkowej. Południowy (pierwotny) korpus pałacu składa się z trzech zasadniczych elementów: głównego trzonu o założeniu prostokątnym, liczącej 17 m wysokości,
pięciokondygnacyjnej wieży przykrytej baniastym hełmem i ośmiobocznej kaplicy. Okalający pałac zabytkowy park zajmuje powierzchnię blisko 5 ha. Wyposażony w elementy małej architektury pozwalającymi odbierać otoczenie za pomocą różnych zmysłów m. in. poprzez: dotyk, węch, słuch, wzrok i równowagę – pełni rolę Ogrodu Zmysłów. Cały obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
Poddębicki Dom Kultury i Sportu obejmuje swoją działalnością obszar Miasta i Gminy Poddębice.
Do budynku Domu Pracy Twórczej Osób Niepełnosprawnych prowadzi wejście od strony północnej, od strony placu zabaw. Do głównego wejścia prowadzą schody oraz jest zamontowana winda dla osób poruszających się na wózku.
Budynek został wyposażony w windy, która pozwala osobą niepełnosprawnym na swobodne poruszanie się po całym obiekcie.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz informacji głosowych.
PDKiS posiada miejsca parkingowego przeznaczonego dla postoju osób niepełnosprawnych.
Do PDKiS może wejść osoba z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.
W PDKiS nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
c) Teatr Integracji i Pijalnia Wód Termalnych
Do budynku Teatru Integracji i Pijalni Wód Termalnych prowadzi wejście od strony północnej. Do głównego wejścia prowadzą schody, osoby poruszające się na wózku mogą dostać się do budynku od strony południowej po podjeździe.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz informacji głosowych.
Do budynku może wejść osoba z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.