Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1062) Koordynatora do spraw dostępności w Poddębickim Domu Kultury i Sportu w Poddębicach jest Pani Barbara Olczyk – Dyrektor PDKiS.

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach;
2) przygotowanie i koordynacja planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach,
3) monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
4) publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej danych Koordynatora do spraw dostępności;
5) przygotowanie sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach.

Kontakt:
Barbara Olczyk – Dyrektor PDKiS
Koordynator do spraw dostępności
Poddębicki Dom Kultury i Sportu
ul. Łódzka 31
99-200 Poddębice
tel. 43 678-41-71; 517-667-947
e-mail: pdkis@op.pl