Posted on

8 Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Zaczyna się od słowa” 2019

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Zaczyna się od słowa”
im. Ziemowita Skibińskiego 2019

REGULAMIN

1. Organizatorami VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Zaczyna się od słowa”
im. Ziemowita Skibińskiego są Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Dom Literatury w Łodzi, Poddębicki Dom Kultury i Sportu oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach.

2. Celem konkursu jest:
– budowanie kompetencji językowych poprzez popularyzację wiedzy o języku oraz podwyższenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną;
– kształtowanie twórczych i świadomych postaw wobec języka polskiego;
– działanie ukierunkowane na młodych twórców, pozwalające na rozpoznanie i doskonalenie wyrażania swoich emocji poprzez twórczość poetycką;
– upamiętnienie twórczości poetyckiej i postaci Ziemowita Skibińskiego (1945–2006)
– poddębiczanina, poety, krytyka literackiego, eseisty, historyka literatury, edytora, wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Humanistycznej w Łowiczu.

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
a) szkolnej: 13 – 17 lat
b) młodzieżowej: 18 – 25 lat

4. Prace konkursowe – zestawy od 3 do 5 wierszy napisanych w języku polskim, z których jeden powinien nawiązywać do hasła („Zaczyna się od słowa”) – należy przesłać
w 4 egzemplarzach (maszynopisu lub wydruku) do 27 września 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Poddębicki Dom Kultury i Sportu
ul. Mickiewicza 9/11
99–200 Poddębice
z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Zaczyna się od słowa”

tel./fax 43 678 29 91
e-mail: pdkis@op.pl
www.pdkispoddebice.pl

5. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

6. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym (inaczej: pseudonimem). Do przesyłki wysłanej pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem i nazwą kategorii („szkolna” lub „młodzieżowa”), zawierającą w środku:
a) dane autora: imię, nazwisko, rocznik, adres, telefon i e-mail;
b) podpisane oświadczenie RODO, stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.

7. Konkursowe wiersze podlegać będą ocenie jury, które powołują organizatorzy.

8. Powołane przez organizatorów jury przyzna nagrody rzeczowe (kategoria szkolna) oraz pieniężne i rzeczowe (kategoria młodzieżowa). Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

9. Uczestnicy konkursu będą mogli wziąć udział w specjalnie zorganizowanych warsztatach poetyckich.

10. Wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy finałowej w październiku 2019 roku
w Poddębicach w ramach edycji regionalnej XIII Festiwalu Puls Literatury. Informacja
o miejscu i godzinie rozpoczęcia warsztatów oraz imprezy finałowej zostanie zamieszczona na stronie www.pdkispoddebice.pl, www.migbppoddebice.pl i na stronach internetowych związanych z Festiwalem Puls Literatury.

11. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (załącznik do Regulaminu).

12. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

13. Organizatorzy nie odsyłają prac konkursowych.

14. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania należy kierować na adres: kontakt@dom-literatury.pl.

Załączniki : Oświadczenie RODO – Skibiński 2019 VIII OKP im. Ziemowita Skibińskiego