Posted on

Regulamin 28 WOŚP w Poddębicach

Sztab WOŚP nr 5494 przy Poddębickim Domu Kultury i Sport tel/fax 517667947; e-mail:pdkis@op.pl; www.pdkis.poddebice.pl
REGULAMIN 28 Finału WOŚP w Poddębicach
SZANOWNY GOŚCIU !!!
POPRZEZ WEJŚCIE DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODDĘBICACH
ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZEGO REGULAMINU

ZAKAZ WSTĘPU
– osób zachowujących się niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
– osób agresywnych w wyglądzie i zachowaniu,
– osób nietrzeźwych,
– osób pod wpływem działania narkotyków lub innych substancji odurzających.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
– Osoby przebywające w budynku są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych osób,
– Osoby przebywające na terenie budynku są zobowiązane do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Sztabu WOŚP.

ZABRANIA SIĘ:
– wnoszenia do budynku napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
– wnoszenia do budynku środków odurzających,
– posiadania i wnoszenia budynku materiałów wybuchowych, ostrych narzędzi i innych przedmiotów które mogą zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających w budynku,
– wchodzenia do pomieszczeń i miejsc które są przeznaczone tylko dla Sztabu WOŚP,
– dokonywania jakichkolwiek zachowań noszących znamiona handlu, akwizycji, promocji i reklamy oraz zbiórek pieniężnych bez uzgodnienia tego z szefem Sztabu WOŚP ,
– rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
– wychodzenia z napojami alkoholowymi z budynku,
– wprowadzania zwierząt.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I KARNA
– Za zniszczenia wyposażenia budynku osoby które się tego dopuściły ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.
– Każdorazowe wykroczenia o znamionach przestępstwa i aktów wandalizmu zgłaszane będą Policji.
– Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność prawna.
– Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga szef Sztabu WOŚP
– Sztab WOŚP nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu lub osobie w godzinach trwania imprezy, w tym na terenie przyległym do budynku.
– Skargi i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej.
– Sztab WOŚP nie bierze odpowiedzialności za pozostawioną w budynku odzież ,rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itd.
-Osoby nie przestrzegające powyższych zakazów i nie stosujące się do zaleceń Sztabu WOŚP zostaną niezwłocznie usunięte z terenu budynku a w uzasadnionych przypadkach przekazane Policji

Gość Finału WOŚP wyraża zgodę na wykonywanie, udostępnianie i zamieszczanie na stronach internetowych i mediach społecznościowych PDKiS zdjęć fotograficznych i nagrań z jego udziałem.
Regulamin został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go w widocznym miejscu w budynku oraz zamieszczeniu na stronie internetowej www.pdkis.poddebice.pl